Etiquetas

, ,

Homelessfont (GAL)

“Todo o mundo precisa unha axuda diferente”

Moitas veces, ante os problemas, optamos por virar a cara e apartar a vista, coma cando de pequenos nos mandaban varrer e o que facíamos era agochar debaixo da alfombra os lixos amontoados nunha esquina do salón para non ter que pasar o traballo de ir co recolledor ao cubo de basura da cociña. Pero o po e a peluxe, malia ser invisibles a ollos dos nosos pais, seguían aí, ocultas baixo un cacho de tea.

Ao longo do día, mentres atravesamos rúas cheas de xente e corredores de estacións de metro ateigadas sobre todo en hora punta, con homes de traxe portando os seus maletíns e nenos da man dos seus proxenitores á saída da escola, cruzámonos con persoas nas que nin reparamos, coma se fosen unha tella máis dos túneles do metro ou un cartel con pintadas a piques de despegarse e caer ao chan, coma unha folla seca no parque baixo a sombra dunha árbore dando comezo ao seu longo sono de inverno.

Ás veces están sentados nun dos chanzos das moitas saídas do metro en cidades coma Madrid ou París, en compaña xeralmente dos seus cans ou dos seus gatos, aínda que incluso os hai que se senten arropados pola pel suave dun coello agochado debaixo das poucas mantas coas que o seu dono intenta loitar contra o frío en determinadas estacións do ano nas que o vento pode ser máis cortante que a folla dun coitelo. En ocasións están nos andéns do metro, aproveitando que pola mañana e pola tarde ninguén os pode botar dun lugar no que ata que non peche as súas portas de madrugada, poden sentirse a resgardo e seguros. Os parques son outro dos seus recunchos predilectos, xa que alí poden descansar nalgún dos moitos bancos que observan desde o silencio aos nenos correndo detrás dos seus balóns e pelotas de fútbol. Aínda que menos acolledores, pois ata alí non chegan os risos dos raparices gozando en compaña dos seus amigos despois de sonar a campá poñendo fin dunha xornada escolar, os caixeiros tamén adoitan estar solicitados sobre todo cando ofertan un interior pechado por unha porta de cristal con pestillo interior que non deixa pasar a brisa de fóra. Un vento que se fai notar con forza cando o reloxo da praza do concello marca as doce noite, coas badaladas das campás da igexa do lugar resonando no ceo baleiro.

Tristemente, as agullas do reloxo que marcan o transcurso das súas vidas, non son coma as da esfera branca do conto dunha Cincenta que perdeu o seu zapato de cristal e non sabía cómo chegar a casa despois de que o seu maxestuoso carro tornara na súa forma inicial de cabaza rodeada por uns ratos que deixaran de ser cabalos de guedellas brancas. A protagonista da historia do príncipe azul que foi na súa busca despois de ver como a xove de vestido branco se esfumaba, polo menos tiña un lugar ao que volver; unha mansión rodeada pola grisalla dunha madrastra igual de malvada que as súas dúas fillas, onde pese a todo, catro paredes arroupaban á desgraciada orfa.

Falo dos milleiros de indixentes que teñen que chamar “fogar” ás rúas das vilas e cidades onde se ven condenados a levar ás costas as súas escasas pertenenzas, en ocasións macutos conformados tan só polos cartóns que atoparon nos colectores de papel e que fan á vez de manta, chuvasqueiro e colchón. Persoas ás que vemos pero ás que tantas veces ignoramos, negándolles un simple “bos días” ou un “ola” que lles faga lembrar que seguen a estar vivos a pesar de levar vidas tan diferentes das nosas, ata se podería dicir paralelas. Pero por moito que nos coste admitilo, por moito que intentemos pór as mans diante dos nosos ollos e facer como que non vemos nada, existen, e sí, son persoas coma nós, que senten, que viven, que sofren e padecen e que precisan sentir a calor dos demais (xa sexa en forma de prato de plástico con sopa botando fume que un voluntario lle achega á hora da cea ou o sorriso dun neno que pasa ao seu carón e grazas aos seus ollos exploradores descobre a esa persona sentada á saída do supermercado).

Esas persoas esconden un pasado que, de coñecelo, revelaríanos o porqué dun presente na rúa e quizais nos achegase máis a elas, sentiríamolas máis humanas e entón decataríamos de que non somos tan distintos e de que malia que hoxe son eles, mañán podemos se nós quen nos vexamos forzados a durmir coa meixela rozando as lastras frías de rúas e ruelas que dormen iluminadas polas fiestras acesas nas casas que observan sen ver.

Nembargantes, pese a que quizais non nos demos conta den pequeño gran detalle, esas persoas intentan falar con nós a berros desde o silencio da súa voz muda que, de chegar  aos nosos oídos, probablemente se convertirían en verbas que lanzaríamos ao vento, como bólas de papel do borrador dun trabajo que se nos resiste ou duna carta de frases difíciles de dixerir. Se observásemos atentamente, se prestásemos atención e adicásemos un par de segundos das nosas vivas atafegadas a esas persoas que aínda que nos esforcemos en negalo forman parte do noso día a día, repararíamos en que os seus carteis falan. Esos pequenos carteis son máis ca un cacho de cartón con letras escritas en negro ou en azul escuro; esos carteis son o espello no que se reflicte a alma da persona que do seu puño e letra deixou impresa unha mensaxe que nin as pingas da choiva poden borrar. Cartóns con frases únicas ás que en Barcelona quixeron dar vida e transportar da rúa aos nosos fogares, onde quizais, coa calor das nosas estufas e a luz das pantallas dos nosos ordenadores e teléfonos móbiles pode que prestemos atención a esas persoas que tanto nos necesitan.

Estou a falar de Homelessfont, un proxecto da Fundación Arrels que, sen dúbida algunha, conseguiu emocionarme despois de ver o vídeo que resume o obxectivo dunha iniciativa que me ha acercou máis á realidade da xente indixente que vive no mundo e á que temos que deixar de dar a espalda, coma se non fosen máis que unha farola sen luz no centro da cidade.

Cada persoa que vive neste planeta é única e irrepetible, ao igual que a súa letra, pois a caligrafía reflicte a personalidade da xente que, ben coa súa man dereita ou esquerda fan brotar letras sobre papel en branco. Letras abertas ou pechadas, grandes ou pequenas, alongadas ou aglomeradas nun mesmo ringlón, que se traducen en forma de forza, determinación, enerxía, nerviosismo, timidez, frenesí… Pegada impresa dos seus donos sobre a superficie dun papel ao que os creadores do proxecto quixeron dar formato electrónico co obxectivo de crear novos estilos tipográficos que leven o nome dalgúns indixentes que viven no centro barcelonés, para así, a través dunha letra que parecemos non ser capaces de ler sobre os carteis de cartón, descubramos a súa historia.

Homelessfont (ES)

“Todo el mundo necesita una ayuda diferente”

Muchas veces, ante los problemas, optamos por girar la cara y apartar la vista, como cuando de pequeños en casa nos mandaban barrer y lo que hacíamos era esconder debajo de la alfombra los desperdicios amontonados en una esquina de la sala para no tener que pasar el trabajo de ir con el recogedor a la basura de la cocina. Pero el polvo y las pelusas, aunque invisibles a ojos de nuestros padres, seguían ahí, ocultas bajo un trozo de tela.

A lo largo del día, mientras atravesamos calles llenas de gente y pasillos de estaciones de metro abarrotados sobre todo en hora punta, con ejecutivos portando sus maletines y niños de la mano de sus progenitores a la salida del colegio, nos cruzamos con personas en las que ni reparamos, como si fuesen un azulejo más de los túneles del metro o un cartel con pintadas a punto de despegarse y caer al suelo, como una hoja seca en el parque bajo la sombra de un árbol iniciando su largo sueño de inverno.

A veces están sentados en uno de los peldaños de las muchas salidas del metro en ciudades como Madrid o París, en compañía generalmente de sus perros o de sus gatos, aunque incluso los hay que se sienten arropados por la piel suave de un conejo escondido bajo las pocas mantas con las que su dueño intenta luchar contra el frío en determinadas estaciones del año en las que el viento puede ser más cortante que el filo de un cuchillo. En ocasiones están en los andenes del metro, aprovechando que por la mañana y por la tarde nadie los puede echar de un lugar en el que hasta que no cierre sus puertas de madrugada, pueden sentirse a resguardo y seguros. Los parques son otro de sus rincones predilectos, ya que allí pueden descansar en alguno de los muchos bancos que observan desde el silencio a los niños correteando detrás de sus balones y pelotas de fútbol. Aunque menos acogedores, pues allí no llegan las risas de los críos disfrutando en compañía de sus amigos después de haber sonado el timbre poniendo fin de una jornada escolar, los cajeros también suelen estar solicitados sobre todo cuando ofrecen un interior cerrado por una puerta de cristal con pestillo interior que no deja pasar la brisa de fuera. Un viento que se hace notar con fuerza cuando el reloj de la plaza del ayuntamiento marca las doce de la noche, con el sonido de las campanas de la iglesia del lugar resonando en el cielo vacío.

Tristemente, las agujas del reloj que marcan el transcurso de sus vidas no son como las de la esfera blanca del cuento de una Cenicienta que perdió su zapato de cristal y no sabía cómo llegar a casa después de que su majestuoso carruaje hubiese retomado su forma inicial de calabaza, rodeada por unos ratones que ya no eran caballos de crines blancas. La protagonista de la historia del príncipe azul que fue en su búsqueda después de haber visto cómo la joven de vestido blanco se esfumaba, al menos tenía un lugar al que volver; una mansión rodeada por el aura gris de una madrastra igual de malvada que sus dos hijas, donde pese a todo, cuatro paredes arropaban a la desdichada huérfana.

Hablo de los miles de indigentes que tienen que llamar “hogar” a las calles de los pueblos y ciudades donde se ven condenados a llevar a la espalda sus escasas pertenencias, en ocasiones petates conformados únicamente por los cartones que hayan podido encontrar en los contenedores de papel y que hacen a la vez de manta, chubasquero y colchón. Personas a las que vemos pero a las que tantas veces hemos ignorado, negándoles un simple “buenos días” o un “hola” que les haga recordar que siguen vivos a pesar de llevar vidas tan diferentes a las nuestras, hasta se podría decir que paralelas. Pero por mucho que nos cueste admitirlo, por mucho que intentemos poner las manos delante de nuestros ojos y hacer como que no vemos nada, existen, y sí, son personas como nosotros, que sienten, que viven, que sufren y padecen y que necesitan sentir el calor de los demás (ya sea en forma de plato de plástico con sopa humeante que un voluntario le acerca a la hora de la cena o la sonrisa de un niño que pasa a su lado y con sus ojos de explorador descubre a esa persona que está sentada a la salida del supermercado).

Esas personas esconden un pasado que, de conocerlo, nos desvelaría el porqué de un presente en la calle y quizás nos acercase más a ellas, las sentiríamos más humanas y entonces nos daríamos cuenta de que no somos tan distintos y de que aunque hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros los que nos veamos obligados a dormir con la mejilla rozando los adoquines fríos de calles que duermen iluminadas por las ventanas encendidas en las casas que observan sin ver.

Sin embargo, pese a que quizás no hayamos reparado en ello, esas personas intentan hablar con nosotros a gritos, desde el silencio de su voz muda que de llegar  a nuestros oídos, probablemente se convertirían en palabras que lanzaríamos al viento, como bolas de papel del borrador de un trabajo que se nos resiste o de una carta cuyas frases nos cuesta digerir. Si observásemos atentamente, si prestásemos atención y dedicásemos un par de segundos de nuestras ajetreadas vidas a esas personas que aunque nos esforcemos en negarlo forman parte de nuestro día a día, nos daríamos cuenta de que sus carteles hablan. Esos pequeños carteles son más que un pedazo de cartón con letras escritas en negro o en azul oscuro; esos carteles son el espejo en el que se refleja el alma de la persona que de su puño y letra dejó impreso un mensaje que ni las gotas de la lluvia pueden borrar. Cartones con frases únicas a las que en Barcelona han querido dar vida y transportar de la calle a nuestros hogares, donde quizás, con el calor de nuestras estufas y la luz de las pantallas de nuestros ordenadores y teléfonos móviles puede que prestemos atención a esas personas que tanto nos necesitan.

Hablo de Homelessfont, un proyecto de la Fundación Arrels que, sin duda alguna, ha conseguido emocionarme después de haber visto el vídeo que resume el objetivo de una iniciativa que me ha acercado más a la realidad de la gente indigente que vive en el mundo y a la que tenemos que dejar de dar la espalda, como si no fuesen más que una farola apagada en el corazón de la ciudad.

Cada persona que vive en este planeta es única e irrepetible, al igual que su letra, pues la caligrafía refleja la personalidad de gente que, bien con su mano derecha o con la izquierda, hacen brotar letras sobre papel en blanco. Letras abiertas o cerradas, grandes o pequeñas, alargadas o apelotonadas, que se traducen en forma de fuerza, determinación, energía, nerviosismo, timidez, frenesí… Huella impresa de sus dueños sobre la superficie de un  papel al que los creadores del proyecto han querido dar un formato electrónico con el objetivo de crear nuevos estilos tipográficos que lleven el nombre de algunos de los indigentes que viven en el centro barcelonés, para así, a través de una letra que parecemos no ser capaces de leer sobre los carteles de cartón, descubramos su historia.

Anuncios